• Διεύθυνση αλληλογραφίας Σάρδεων 12, Νέα Σμύρνη, 17121
  • Email info@graphicaexpo.gr
  • Τηλέφωνο 2109330487, 2106548720

Κανονισμός Έκθεσης

1. Όλη η προετοιµασία του περιπτέρου και η αποξήλωση θα πραγµατοποιείται µε δαπάνες, ευθύνη και φροντίδα του εκθέτη.

2. Απαγορεύεται η τοποθέτηση εκθεµάτων ή διαφηµιστικού υλικού, εκτός του χώρου των περιπτέρων.

3. Απαγορεύεται ιδιαιτέρως η χρήση οποιωνδήποτε μέσων που καταστρέφουν ή αλλοιώνουν δάπεδα, τοίχους, οροφές, παράθυρα κ.λπ., καθώς επίσης και το τρύπημα, το κάρφωμα, η χρήση τοίχων, θυρών, κολονών, δαπέδων και οποιωνδήποτε άλλων δομικών στοιχείων και γενικά οποιαδήποτε επέμβαση στη μορφή, την αντοχή και την αισθητική του παραχωρούμενου χώρου ή του Εκθεσιακού Κέντρου εν γένει. Η ανάρτηση ελαφρών επιγραφών από την οροφή του κτηρίου επιτρέπεται μόνο κατόπιν συνεννόησης και με τη συνεργασία του εκθεσιακού (Τηλ. επικοινωνίας: 2106041410).

4. Απαγορεύεται η εκτέλεση εργασιών καθώς και n χρήση εργαλείων, µηχανηµάτων και υλικών που µπορούν να προκαλέσουν οποιαδήποτε φθορά ή βλάβη στο εκθεσιακό κέντρο, όπως ενδεικτικά n χρήση κοµπρεσέρ βαφής, η κοπή ξύλων, γυψοσανίδων ή άλλων δοµικών υλικών.

5. Απαγορεύεται η χρήση των WC ή των άλλων χώρων, για το πλύσιµο πινέλων και άλλων αντικειµένων. Για τις εργασίες αυτές πρέπει να χρησιµοποιούνται οι ειδικά διαµορφωµένοι χώροι. Η καθαριότητα του παραχωρούµενου χώρου και του περιβάλλοντος χώρου του εκθεσιακού κέντρου, γίνεται µε ευθύνη και δαπάνη του οργανωτή.

6. Η ανάρτηση πανό και επιγραφών του εκθέτη επιτρέπεται µόνο στους χώρους που διατίθενται ειδικά για αυτό το σκοπό, στο χώρο του εκθεσιακού κέντρου από τη διοργανώτρια εταιρεία.

7. Η διοργανώτρια εταιρεία είναι υπεύθυνη για τη φύλαξη της έκθεσης µόνο στις ώρες µη λειτουργίας της. Ειδικότερα, για τις ώρες και ηµέρες προετοιµασίας και αποξήλωσης της έκθεσης, n διοργανώτρια εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε φθορά ή κλοπή αντικειµένων, εκθεµάτων ή διακοσµητικών υλικών.

Ο εκθέτης είναι υποχρεωµένος να ασφαλίζει τα εκθέµατά του από οποιαδήποτε καταστροφή ή απώλεια, από καιρικές συνθήκες, θεοµηνίες ή κλοπές, κατά τη διάρκεια λειτουργίας της έκθεσης ή από λόγους που δεν αναφέρονται στον παρόντα κανονισµό.

8. Το ύψος των κατασκευών των περιπτέρων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 3,5 µέτρα, ενώ η πίσω όψη της κατασκευής που γειτνιάζει µε άλλα περίπτερα (µε ύψος 2,5 µέτρα) θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά βαµµένη πάνω από τα 2,5 µέτρα σε ουδέτερο χρώµα.

9. Απαγορεύονται οποιεσδήποτε κατασκευές καθώς και οποιασδήποτε µορφής εµπορική εκµετάλλευση της αίθουσας υποδοχής (reception).

10. Ο εκθέτης οφείλει να τηρεί όλους τους κανόνες ασφαλείας και υγιεινής, ειδικότερα να λαµβάνει υπ' όψιν του όλα τα διαθέσιµα µέτρα πυρασφάλειας του κτιρίου.

11. Ο εκθέτης οφείλει να διατηρεί ελεύθερες τις διελεύσεις προς τις εξόδους κινδύνου, καθώς και προς τα πυροσβεστικά σηµεία του κτιρίου.

12. Απαγορεύεται η κάλυψη των πινάκων ηλεκτροδότησης, των παροχών ύδρευσης και αποχέτευσης, καθώς και των πινάκων των τηλεπικοινωνιακών παροχών.


13. Απαγορεύεται η τοποθέτηση οποιουδήποτε εµποδίου ή διακοσµητικού στοιχείου, σε περίπτωση που τα περίπτερα βρίσκονται εκατέρωθεν του διαδρόµου, δηλαδή αντικριστά. Στο σηµείο αυτό, ο διάδροµος δεν επιτρέπεται να παρουσιάζει υψοµετρική διαφορά σε σχέση µε τον υπόλοιπο χώρο. Αν ο εκθέτης επιθυµεί να συνδέσει τα δύο αντικριστά περίπτερα µε οροφή, αυτή θα πρέπει να είναι απολύτως διακριτική και να µην ξεπερνά σε ύψος τα 3,5 µέτρα.

14. Σε περίπτωση που ο εκθέτης επιθυµεί µουσική κάλυψη στο περίπτερό του, αναλαµβάνει να εφοδιαστεί εγκαίρως από την ΑΕΠΙ µε την αναγκαία γραπτή άδεια, έχοντας αποκλειστική ευθύνη.

15. Ο παραχωρούµενος προς χρήση χώρος, παραδίδεται στον εκθέτη από τη διοργανώτρια εταιρεία κατά τη συµφωνηµένη ηµεροµηνία και υπό την προϋπόθεση ότι ο εκθέτης έχει διευθετήσει τις οικονοµικές του υποχρεώσεις. Το ωράριο λειτουργίας του Εκθεσιακού Κέντρου είναι από τις 8:00 πµ. έως τις 23:00 µµ. Απαγορεύεται αυστηρά n είσοδος και η παραµονή στους χώρους του εκθεσιακού κέντρου (εκθετών, επισκεπτών, συνεργείων κ.λπ.), καθώς και η εκτέλεση πάσης φύσεων εργασιών πέραν του παραπάνω ωραρίου.

16. Με τη λήξη της έκθεσης, ο εκθέτης είναι υποχρεωµένος να αποµακρύνει όλα τα αντικείµενα και υλικά που συνόδευαν το περίπτερό του. Η αποµάκρυνση θα γίνει µε αναγκαία επιµέλεια, ώστε να µην προκληθούν ζηµιές στο εκθεσιακό κέντρο. Σε αντίθετη περίπτωση ο εκθέτης ευθύνεται για την αποκατάσταση τους.

17. Για τη φύλαξη τυχόν υλικών και συσκευασιών προϊόντων, το εκθεσιακό κέντρο διαθέτει ειδικούς αποθηκευτικούς χώρους προς χρήση των εκθετών, κατόπιν συνεννόησης µε την Διοργανώτρια Εταιρία.

18. Μετά τη λήξη της έκθεσης, ο εκθέτης υποχρεούται εµπρόθεσµα να παραδώσει το χώρο του περιπτέρου του στην κατάσταση που τον είχε παραλάβει και ελεύθερο, διαφορετικά χρεώνεται για κάθε ηµέρα καθυστέρησης, το διπλάσιο της αποζηµίωσης χρήσης του χώρου.

19. Σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης παράδοσης του χώρου, όπως τον παρέλαβε, το εκθεσιακό κέντρο δικαιούται να αποµακρύνει κάθε είδους αντικείµενο τού εκθέτη µε δικά του µέσα, χωρίς να ευθύνεται για τυχόν απώλειες ή φθορές.

20. Σε όλη τη διάρκεια παραχώρησης του χώρου, ο εκθέτης υποχρεούται στην καλή χρήση των παραχωρηµένων χώρων, τηρώντας των παρόντα κανονισµό. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν βλάβες ή ζηµιές, ο εκθέτης έχει την υποχρέωση να καταβάλει στη διοργανώτρια εταιρεία αποζηµίωση, το ύψος της οποίας θα καθοριστεί µετά από εκτίµηση της τεχνικής υπηρεσίας του εκθεσιακού κέντρου.

21. Όλοι οι όροι του παρόντος κανονισµού θεωρούνται ουσιώδεις. Για οποιαδήποτε διαφορά που θα προκύψει και που θα έχει σχέση µε τον παρόντα κανονισµό, θα ακολουθήσει προσπάθεια φιλικού διακανονισµού και από τα δύο µέρη. Αν κάτι τέτοιο δεν καταστεί εφικτό, αποκλειστικά αρµόδια για την επίλυσή τους, ορίζονται τα δικαστήρια Αθηνών.

Η διοργανώτρια εταιρεία δεν φέρει καµία ευθύνη για φθορές, κλοπές, βλάβες ή ζηµιές που τυχόν προκληθούν κατά τη διάρκεια της έκθεσης (προετοιµασία, λειτουργία, αποξήλωση). Το ίδιο ισχύει και για τα εµπορεύµατα των εκθετών, των επισκεπτών και οποιουδήποτε τρίτου, είτε στους εκθεσιακούς ή συνεδριακούς χώρους, είτε στον περιβάλλοντα χώρο του εκθεσιακού κέντρου.