• Διεύθυνση αλληλογραφίας Σάρδεων 12, Νέα Σμύρνη, 17121
  • Email info@graphicaexpo.gr
  • Τηλέφωνο 2109330487, 2106548720

Οροι Συμμετοχης

ΑΡΘΡΟ 1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ
Η έκθεση διοργανώνεται από την εταιρία LEXXEL CORPORATION HELLAS LTD.

ΑΡΘΡΟ 2. ΤΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Η LEXXEL CORP. HELLAS LTD διατηρεί το δικαίωµα µετάθεσης της λειτουργίας της έκθεσης ή αλλαγής του χώρου διεξαγωγής της χωρίς την υποχρέωση της αποζηµίωσης ή της επιστροφής καταβληθέντων προκαταβολών στους εκθέτες όταν αυτό επιβάλλεται:
α) Από λόγους ανωτέρας βίας (ακραία καιρικά φαινόµενα, φυσικές καταστροφές, πολιτικές εκλογές, κοινωνικές αναταραχές κ.α.)
β) Από µη συµπλήρωση των προγραµµατισµένων χώρων της έκθεσης.
γ) Για κάθε αιτία που θα εξυπηρετούσε τη µεγαλύτερη επιτυχία της έκθεσης,( γιατί είναι ο αποκλειστικός σκοπός της διοργάνωσης) ενηµερώνοντας εγκαίρως τους εκθέτες για τις επερχόµενες αλλαγές.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ για οποιαδήποτε αιτία, η LEXXEL CORP. HELLAS LTD υποχρεούται να ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ όλα τα καταβληθέντα ποσά στο ακέραιο.

ΑΡΘΡΟ 3. ΕΚΘΕΤΕΣ - ΕΚΘΕΜΑΤΑ
Ως αναφέρονται στον γενικό ενηµερωτικό φάκελο της έκθεσης.

ΑΡΘΡΟ 4. ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΚΘΕΣIΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ - ΔΟΜΗ ΕΚΘΕΣΗΣ
Η LEXXEL CORP. HELLAS LTD διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιεί την αρχιτεκτονική δοµή της έκθεσης και την κατανοµή των περιπτέρων ανάλογα µε τις εκάστοτε τεχνικές ή άλλες ανάγκες που παρουσιάζονται. Σε περίπτωση µη αποδοχής του παραπάνω όρου, ο εκθέτης χάνει το δικαίωµα συµµετοχής στην έκθεση και τα καταβληθέντα ποσά εκπίπτουν υπέρ της διοργανώτριας εταιρίας.
Η πορεία των επισκεπτών στην ΕΚΘΕΣΗ είναι ΕΛΕΥΘΕΡΗ.

APΘPΟ 5. ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΤΩΝ
Οι εκθέτες µπορούν να παρουσιάζουν τα προϊόντα τους µε οποιοδήποτε τρόπο εντός των ορίων του περιπτέρου τους. Η LEXXEL CORP. HELLAS LTD έχει το δικαίωµα να διακόψει οποιαδήποτε διαφηµιστική εκδήλωση, ακόµα και µέσα στα όρια του περιπτέρου του διαφηµιζόµενου εκθέτη, εάν ενοχλεί τα γειτονικά περίπτερα ή προκαλεί ανωµαλία στην πορεία των επισκεπτών ή παραβιάζει τους κανόνες ασφαλείας. Καμία διαφημιστική ένδειξη δεν επιτρέπεται να υπάρχει στους κοινόχρηστους χώρους που να προβάλει τον εκθέτη, εκτός της ενδεικτικής επιγραφής. Δεν επιτρέπεται η διακόσμηση ή η διαφημιστική εκμετάλλευση των εξωτερικών προθηκών των περιπτέρων µε δομή (όπου αυτές ευρίσκονται) διότι οι χώροι αυτοί θεωρούνται κοινόχρηστοι. Το ύψος των ειδικών κατασκευών στα περίπτερα, σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να υπερβεί τα 3,5 μέτρα.

APΘPΟ 6. ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ LEXXEL CORP.HELLAS LTD - ΕΚΘΕΤΩΝ
Η LEXXEL CORP. HELLAS LTD είναι υπεύθυνη για τη φύλαξη της έκθεσης µόνο τις ώρες µη λειτουργίας της. Ειδικότερα για τις ώρες και ηµέρες προετοιµασίας και αποξήλωσης της έκθεσης η LEXXEL CORP. HELLAS LTD, δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε κλοπή ή φθορά αντικειµένων, εκθεµάτων ή διακοσµητικών υλικών. Ο εκθέτης είναι υποχρεωµένος να ασφαλίζει τα εκθέµατά του για οποιαδήποτε καταστροφή ή απώλεια από καιρικές συνθήκες, θεοµηνίες ή κλοπές κατά τη διάρκεια λειτουργίας της έκθεσης ή από άλλους κινδύνους που ρητά δεν αναφέρονται στον συγκεκριµένο κανονισµό. Δεν επιτρέπεται στους εκθέτες να αποσύρουν εκθέµατα ή άλλα αντικείµενα από τα περίπτερα πριν την επίσηµη λήξη της έκθεσης. Απαγορεύεται ρητά η τοποθέτηση στα περίπτερα εκρηκτικών υλών ή εύφλεκτων υλικών. Κάθε φθορά που θα προκληθεί από παρόµοια ενέργεια ή αµέλεια βαρύνει αποκλειστικά και µόνο τον εκθέτη. Οι εκθέτες και οι συνεργάτες τους υποχρεούνται να φορούν τις ειδικές κονκάρδες που τους διανέµει η διοργανώτρια εταιρία κατά τις ώρες λειτουργίας της έκθεσης.

ΑΡΘΡΟ 7. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ
Η παράδοση των περιπτέρων γίνεται 3 ηµέρες πριν την έναρξη της έκθεσης.
Σε περίπτωση που δεν εµφανισθεί ο εκθέτης ή εκπρόσωπος του, να παραλάβει το περίπτερο το αργότερο σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την έναρξη της έκθεσης θεωρείται ως ακύρωση συµµετοχής και ισχύουν οι όροι του άρθρου 14.

ΑΡΘΡΟ 8. ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ - ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΩΝ
Η είσοδος του κοινού γίνεται µόνο µε προσκλήσεις που θα παραδώσει εγκαίρως η διοργανώτρια εταιρία στους εκθέτες.

ΑΡΘΡΟ 9. ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ
ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ, για οποιοδήποτε θέµα, µε κανένα στέλεχος ή συνεργάτη της LEXXEL CORP. HELLAS LTD.
Οποιαδήποτε συµφωνία ισχύει µόνο εφόσον είναι γραπτή και έχει τις υπογραφές των συµβαλλόµενων µερών (EΚΘETH - LEXXEL CORP. HELLAS LTD).

ΑΡΘΡΟ 10. ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ως αναφέρεται στο γενικό ενηµερωτικό φάκελο της έκθεσης.

ΑΡΘΡΟ 11. ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Α' Κατηγορία: ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ, ΙΧΝΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
1) Ενοικίαση του χώρου για οκτώ (8) ηµέρες. (Προετοιµασία, λειτουργία, αποξήλωση).
2) Τοποθέτηση µοκέτας στους κοινόχρηστους χώρους.
3) Καθαρισµός των κοινόχρηστων χώρων και των περιπτέρων (πλην των εκθεµάτων).
4) Παροχή περονοφόρων οχηµάτων (CLARKS) για φορτώσεις, εκφορτώσεις, µεταφορές και µετατοπίσεις βαρέων υλικών µέσα στον εκθεσιακό χώρο - ΜΟΝΟ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ THΣ ΑΠOΞHΛΩΣHΣ.
5) Ασφάλιση της έκθεσης από κίνδυνο πυρκαγιάς για κεφάλαιο €2.000.000.
6) Ασφάλιση - αστικής ευθύνης - για κεφάλαιο 6.000 Euro / άτοµο.
7) Φύλαξη της έκθεσης κατά τις ώρες µη λειτουργίας της από ιδιωτική εταιρία «SECURITY».
8) Παροχή προσκλήσεων και stickers συµµετοχής σε κάθε συµµετέχουσα επιχείρηση.
9) Παροχή διαφηµιστικών αυτοκόλλητων.
10) Παροχή διακριτικής κονκάρδας στους υπεύθυνους κάθε περιπτέρου.
11) Δωρεάν αναφορά των στοιχείων των συµµετεχόντων στον κατάλογο της έκθεσης.
12) Παροχή ειδικών µπλοκ σηµειώσεων για τα στοιχεία των επισκεπτών.
13) Διαφήµιση της έκθεσης σύµφωνα µε τις προτάσεις της διαφηµιστικής µας εταιρίας (Τύπος-Ραδιόφωνο κ.λπ.)
14) Καλαθάκι αχρήστων (1τεµ.ανά περίπτερο)

Β' Κατηγορία ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΜΕ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
1) Εγκατάσταση (δανεισµός) της δοµής µε panels (Y: 2,50m - Π: 1,00m).
2) Εγκατάσταση φωτιστικών (3 Spot/100W ανά 10 τ.µ.).
3) Παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος (1 πρίζα 220V/500W ανά περίπτερο) και ηλεκτρολογικός πίνακας.
4) Παροχή γραφείου (1 τεµ. ανά περίπτερο).
5) Παροχή καθισµάτων (3 τεµ. ανά περίπτερο).
6) Παροχή πινακίδας µε την επωνυµία για τη µετώπη του περιπτέρου.
7) Παροχή και τοποθέτηση µοκέτας.
8) Όλες οι παροχές της Α' κατηγορίας

ΑΡΘΡΟ 12. ΟIΚΟΝΟΜIΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
Με την υπογραφή της σύµβασης συµµετοχής, ο εκθέτης προκαταβάλλει ποσοστό 20% της συνολικής αξίας συμμετοχής. Το διακανονισµένο υπόλοιπο οφειλής καταβάλλεται πριν τη λειτουργία της έκθεσης και τότε ο εκθέτης παραλαµβάνει και την ειδική ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ, θεωρηµένη από το λογιστήριο της LEXXEL CORP. HELLAS LTD, που είναι απαραίτητη για τη διακίνηση των εµπορευµάτων. Στην περίπτωση που δεν έχει πραγµατοποιηθεί ο οικονοµικός διακανονισµός εντός του παραπάνω χρονικού διαστήµατος, η διοργανώτρια εταιρία διατηρεί το δικαίωµα να διαθέσει τον εν λόγω εκθεσιακό χώρο σε άλλον ενδιαφερόµενο εκθέτη. Τότε, η προκαταβολή εκπίπτει υπέρ της διοργανώτριας εταιρίας και ο εκθέτης παραιτείται από κάθε απαίτηση της, καθώς επίσης και από κάθε άλλη απαίτηση από τη διοργανώτρια εταιρία.

ΑΡΘΡΟ 13. ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η Σύµβαση Συµµετοχής πρέπει να συµπληρωθεί µε όλες τις λεπτοµέρειες και να υπογραφεί, από τον νόµιµο εκπρόσωπο της επιχείρησης κάτω από την επίσηµη σφραγίδα της. Η Σύµβαση Συµµετοχής είναι δεσµευτική και αµετάκλητη, τα δε στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν θα ισχύουν για όλα τα έντυπα και παραστατικά της διοργανώτριας εταιρίας. Συµβάσεις Συµµετοχής χωρίς πλήρη στοιχεία ή χωρίς προκαταβολή δεν έχουν καµία ισχύ.
Οποιαδήποτε βάσιµη αµφισβήτηση ή αντίρρηση εκθέτη σχετικά µε τις παρασχεθείσες υπηρεσίες, πρέπει να κοινοποιηθεί εγγράφως στην LEXXEL CORP. HELLAS LTD εντός αποκλειστικής προθεσµίας πέντε (5) εργάσιµων ηµερών µετά τη λήξη της έκθεσης, αλλιώς λογίζεται ότι έχει χωρίσει αποδοχή των παρασχεθεισών υπηρεσιών.

ΑΡΘΡΟ 14. ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η ακύρωση συµµετοχής στην έκθεση γίνεται αποδεκτή το αργότερο εντός δέκα (10) ηµερών µετά την ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης Συµµετοχής και ΜΟΝΟ ΕΓΓΡΑΦΩΣ. Αν η ακύρωση δεν κοινοποιηθεί εντός του παραπάνω χρονικού διαστήµατος ή γίνει µε άλλο τρόπο (π.χ. µε FAX ή προφορικώς) τότε ο εκθέτης χάνει το δικαίωµα επιστροφής της προκαταβολής. Αν η ακύρωση συµµετοχής γίνει παραµονή της έκθεσης (έως εξήντα (60) ηµέρες πριν τη λειτουργία της), πέραν της προκαταβολής καταπίπτει ως ποινική ρήτρα και το υπόλοιπο ποσόν της οφειλής συνοµολογουµένου ως βεβαίου και εκκαθαρισµένου, δυνάµενου να επιδιωχθεί η είσπραξή του από τα αρµόδια δικαστήρια. Σε καµία περίπτωση ο εκθέτης δεν δικαιούται να προβεί σε ανάκληση πληρωµής επιταγής λόγω ακύρωσης της συµµετοχής του. Αν η ακύρωση συµµετοχής κοινοποιηθεί εντός του οριζόµενου χρονικού διαστήµατος και µε τον υποδεικνυόµενο τρόπο, η LEXXEL CORP. HELLAS LTD υποχρεούται στην επιστροφή των καταβληθέντων ποσών µε νέο διακανονισµό.

ΑΡΘΡΟ 15. ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η ΣΥΣΤΕΓΑΣΗ, η ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ, και η κάθε είδους «εξυπηρέτηση», δύο ή περισσοτέρων εκθετών σε ένα περίπτερο.
Η κάθε συµµετέχουσα επιχείρηση υποχρεούται να προβάλει στο περίπτερό της ΜΟΝΟΝ τα προϊόντα των οίκων, που επισήµως αντιπροσωπεύει ή εµπορεύεται και τα οποία αναφέρονται ρητώς στον επίσηµο κατάλογο της έκθεσης. Ο παραπάνω όρος ισχύει και στις περιπτώσεις όπου οι ΙΔΙΟΙ ΟIΚΟI ή και τα ΙΔΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ αντιπροσωπεύονται ή εµπορεύονται και από άλλες επιχειρήσεις. Στην περίπτωση, που ο επίσηµος εκθέτης «επιθυµεί» τη συστέγαση µε αφανείς εκθέτες, τότε επιβαρύνεται µε το διπλάσιο ή τριπλάσιο κ.ο.κ. ποσό του κόστους συµµετοχής του επισήµως δηλωµένου περιπτέρου.

ΑΡΘΡΟ 16. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Αρµόδια κατά τόπο για την επίλυση κάθε διαφοράς, ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η µη τήρηση των παραπάνω άρθρων και όρων του κανονισµού εκ µέρους του εκθέτη, επιφέρει την άµεση ακύρωση συµµετοχής στην έκθεση άνευ προειδοποιήσεως εκ µέρους της διοργανώτριας εταιρίας.